Kurs

Black Belt

Et omfattende kurs designet for deg som ønsker å videreutvikle deg som business arkitekt og forretningsutvikler. Du ønsker altså å forstå mer om hva som skal til for å produsere fremragende forretningsresultater.

Kurset som inkluderer vårt Green Belt-kurs, går grundig gjennom alle viktige mekanismer i et helhetlig business improvement system (BIS). BIS konkretiserer arbeidet med målrettet intern forretningsutvikling og integrerer viktige deler av Lean, Six Sigma, Balansert Målstyring og Business Process Management. Andelen med dataanalyse utgjør et hensiktsmessig minimum tilpasset målgruppens behov.

Deltakerne engasjeres i diskusjoner om koplingen mellom ovennevnte strukturer, virksomhetens overordnede strategi og en IT-arkitektur med CRM, ERP, BI, perfermance management mm.

 

Målgrupper:

 • Ledere i virksomheter med ambisjon om å bli fremragende.
 • Ledere med ansvar for virksomhetsutvikling (intern forretningsutvikling).
 • Ledere med ansvar for operasjonen (operations).
 • Prosjekteiere som ønsker å standardisere identifisering, definering, gjennomføring og oppfølging av forbedringsprosjekter.
 • Prosjektledere for “tyngre” forbedringsprosjekter.
 • Veiledere for forbedringsprosjekter.
 • Personer som skal støtte arbeidet med virksomhetsutvikling/forretningsutvikling.
 • Lean-managere, Lean-navigatører og Lean-koordinatorer.
 • Medlemmer i styringsgrupper for intern forretningsutvikling.

På dette kurset vil du lære:

 1. Hvordan virksomheten kan engasjere alle i utviklingen av strategiske handlingsplaner (strategy deployment).
 2. Hvordan handlingsplaner kan implementeres gjennom prosjekt- og linjestrukturer (Lean + Six Sigma).
 3. Om balansert målstyring (BM), business process management (prosessledelse, BPM) og verdistrømsledelse (VSM). Sistnevnte handler om å ha kontroll med og utvikle ende-til-ende ytelsen for produkter og tjenester.
 4. Hvordan verktøy i BM, BPM og VSM kan benyttes for å identifisere strategiske prioriteter (breakthrough goals, must win battles).
 5. Hvorfor et helhetlig business improvement system (BIS) bør integrerere Lean, Six Sigma, BM, VSM og BPM for å produsere fremragende, varige resultater.
 6. Hva BIS er sett i et kapitalmodell-perspektiv.
 7. Hvordan et BIS kan designes og implementeres.
 8. Tilnærming til design av et performance management system.
 9. Om metoden Getting Things Done for personlig effektivitet.
 10. Hvordan definere, gjennomføre og følge opp alle typer forbedringsprosjekter vha. praktisk bruk av Six Sigma.
 11. Om forskjellen i tilnærming til forbedringsprosjekter med rotårsaksanalyse og prosessdesignprosjekter.
 12. Hvordan Six Sigma forbedringsprosjekter kan integreres med andre prosjektmodeller i effektiv porteføljestyring.
 13. Hvordan designe og implementere (Lean) strukturer for operativ kontroll og kontinuerlig forbedring. Viktige momenter i dette er: Verdistrømskartlegging, møtestrukturer, forebyggende vedlikehold, arbeidsplassorganisering, lederens standard arbeid, kvartals kaizen, A3-problemløsing.
 14. Hvorfor det er viktig å skille på prosessledelse og verdistrømsledelse.
 15. Viktige verktøy for standardisert analyse og visualisering av KPI'er.
 16. Visuell aktivitetsstyring vha. kanban og scrum for bedret kontroll og planlegging.

Kurset inkluderer foredrag med ledere i virksomheter som med suksess har implementert Lean og/eller Six Sigma.

 

Oppstart: 13. januar 2020

Antall dager
16

Sted
Drammen

Påmeldingsfrist
13.12.2019

Modul 1: 13.01 - 16.01
Modul 2: 10.02 - 13.02
Modul 3: 08.06 - 11.06
Modul 4: 24.08 - 27.08


Pris
kr. 80.000 + mva

Kurset har fire moduler, hver på fire dager.

Den første modulen fokuserer på Six Sigma som prosjektmetode for prosessforbedringer.

Den andre modulen fokuserer på linjeorganisasjonens strukturer for operativ kontroll og kontinuerlig forbedring. Det vil si utvalgte deler av Lean.

Hovedtemaet i den tredje og fjerde modulen er design av virksomhetens prosess for å utvikle, implementere og følge opp strategien. En strategi som implementeres gjennom strukturer introdusert i modul 1 og 2. Balansert målstyring, prosessledelse (BPM), verdistrømledelse (VSM) og performance management er sentrale mekanismer som beskrives og diskuteres i disse to modulene.

Eksterne foredragsholdere fra kjente norske virksomheter presenterer erfaringer og caser i modul 3 og 4.

 

Kursets innhold og forskning på fremragende virksomheter

Black Belt-kurset har som ambisjon å formidle kunnskap om hva som skal til for å skape fremragende resultater.  

Den verdenskjente forskeren og foreleseren Jim Collins (tidligere ved Stanford University) har i mer enn 25 år studert hva som skal til for å skape varig fremragende virksomheter. Hans forskning viser blant annet at fremragende virksomheter har etablert konkrete mekanismer for utvikling/ forbedring. Collins går derimot ikke inn på innholdet i og sammenhengene mellom slike mekanismer. Det gjør vi derimot i Black Belt-kurset. 

Flere detaljer finner du under.

Modul 1 (Forbedringsprosjekter vha praktisk Six Sigma)

Hovedtemaet i denne modulen er metodisk gjennomføring av alle typer forbedringsprosjekter. Praktisk anvendelse av Six Sigma (6S) gjør det mulig å standardisere gjennomføringen av alle typer forbedringsprosjekter. Metoden kan derfor også brukes for alle prosessrelaterte investeringsprosjekter. Innledningsvis i modulen introduseres 6S som en gjennomføringsstruktur i et helhetlig business improvement system (BIS).

6S omfatter forbedringsmetoden DMAIC, en rekke tilhørende forbedringsverktøy og forslag til roller i arbeidet med  forbedringsprosjekter. DMAIC beskriver både HVA som skal gjøres og HVORDAN det skal gjøres. I en nedskalert versjon kan DMAIC gjenbrukes i det interne arbeidet med kontinuerlige forbedringer og A3-problemløsing.

Den prinsipielle fremgangsmåten i DMAIC (Define, Measure, Analyse Improve, Control) består i å:

 1. Definere problemet
 2. Beskrive prosessen hvor det antas at viktige årsaker til problemet finnes
 3. Identifisere kundene, andre kravstillere og interessenter (i forhold til problemet)
 4. Avtale prosjektets kommunikasjon med kunder, andre kravstillere og interessenter
 5. Identifisere og forstå kundenes behov og krav
 6. Vurdere potensielle gevinster (økonomiske og andre gevinster)
 7. Kartlegge de antatt viktigste rotårsakene til at kundekravene ikke møtes (gjennom prosess og dataanalyse)
 8. Identifisere alternative tiltak/løsninger for å fjerne eller redusere prioriterte rotårsaker
 9. Vurdere konsekvenser/risiko ved nye løsninger
 10. Implementere løsninger
 11. Måle oppnådde forbedringer og dokumentere gevinster
 12. Sikre varighet ved å oppdatere/etablere nye målesystemer og rapporter
 13. Sikre varighet ved å standardisere løsninger og overføre nye ansvar til linjen
 14. Beskrive og formidle muligheter for gjenbruk av løsninger
 15. Beskrive og formidle nye/videre forbedringsmuligheter
 16. Evaluere og avslutte prosjektet

I modulen gjennomgås også maler for prosjektdokumentasjon og rapportering.

Kursdeltakerne har frivillig "hjemmelekse" til denne samlingen.

I modul 3 introduseres tilnærming til prosessdesign. Vi diskuterer da også hvordan en kan kombinere design og forbedringstilnærming i ett og samme prosjekt.  

Modul 2 (Lean-strukturer for linjeorganisasjonen)

Denne modulen handler om linjeorganisasjonens felles strukturer for operativ kontroll og kontinuerlig forbedring. Innholdet er designet for å hjelpe linjelederne i arbeidet med å:

 • Kartlegge enhetens/avdelingens prosesser og tilhørende behov, forventninger og krav til leveransene og samarbeidet. KPI'er inngår i dette.
 • Etablere en effektiv, helhetlig møtestruktur for dag-til-dag operativ kontroll og replanlegging. 
 • Aktivitetsstyring ved hjelp av Kanban og/eller Scrum.
 • Etablere strukturer for arbeidsplassorganisering vha. metoden 5S.
 • Etablere strukturer for kontinuerlige forbedringer og verdistrømanalyse. Strukturene skal håndtere strategiske i tillegg til dag-til-dag forbedringsbehov. 
 • Etablere strukturer for forebyggende vedlikehold.
 • Etablere strukturer for identifisering av kompetansebehov på kort og lang sikt.
 • Formalisere og kommunisere lederens standard arbeid.

Kursdeltakerne har frivillig "hjemmelekse" til denne samlingen.

Verktøy og metoder i denne modulen er listet opp lenger ned.

Modul 3 (Strategiutvikling og oppfølging - del 1)

Hovedtema i denne og neste modul er hvordan virksomheten kan utvikle og følge opp strategiske handlingsplaner. Strategiske handlingsplaner som sammen gir maksimal verdiskapning på kort og lang sikt for de ressurser som organisasjonen har. De strategiske handlingsplanene implementeres gjennom de strukturer som er gjennomgått i Black Belt-kursets modul 1 og 2. 

Sentralt i denne modulen er:

 • Beskrivelse av strukturer for intern forretningsutvikling, dvs et business improvement system (BIS) i den helhetlige prosessen for strategiutvikling og implementering.
 • BIS beskrevet i et kapitalmodell perspektiv.
 • Introduksjon til balansert målstyring som visuelt verktøy for utvikling og kommunikasjon av strategi.
 • Introduksjon til business process management som rammeverk for kontroll med og utvikling av virksomhetens verdiskapning. 
 • Introduksjon til value stream management for kontroll med og forbedring av ende-til-ende ytelsen for produkter og tjenester - herunder økonomisk resultatansvar (P&L)
 • Tilnærming til strategiutvikling (deployment) for utvikling og samordning av strategiske handlingsplaner.
 • Catchball-prinsippet som føring for gjennomføringen av strategiutviklingen.
 • Innhold i og bruk av et operasjons- og situation center.

I denne modulen planlegges det ett eller to foredrag med ledere med ansvar for å drive frem arbeidet med intern forretningsutvikling.

Kursdeltakerne har frivillig "hjemmelekse" til denne samlingen. 

Modul 4 (Strategiutvikling og oppfølging - del 2)

Hovedtema i denne og foregående modul er hvordan virksomheten kan utvikle og følge opp strategiske handlingsplaner. De strategiske handlingsplanene skal sammen gi maksimal verdiskapning på kort og lang sikt for de ressurser som organisasjonen har. De strategiske handlingsplanene implementeres gjennom de strukturer som er gjennomgått i Black Belt-kursets modul 1 og 2. 

Sentralt i denne modulen er:

 • Bruk av BPM og BSC til å identifisere strategiske break through goals (Must Win Battles, MWB) med tilhørende strategiske initiativer.
 • Organisering, ansvar og roller for arbeidet med målstyrt intern forretningsutvikling.
 • Implementering av business improvement systemer (som Lean og Six Sigma) . Eksempler fra bank/finans (Lean banking) og industri gjennomgås.
 • Design og implementering av performance management system som også støtter prosess og verdstrømseiere.
 • Definering av grensesnitt mellom virksomhetens strategiske utviklingsbehov og IT-strategien.
 • Viktige verktøy for standardisert analyse og visualisering av viktige ytelsesmål (KPI’er). Se verktøylisten under.
 • Bruk av Paretoprinsippet for å identifisere breakthrough goals (alternativt must win battles).
 • Bruk av enterprise process model (i BPM) og verdistrømmer til å identifisere, definere og prioritere break through goals (alternativt MWB).
 • Design av management control and replanning system for å gjøre det viktige viktig. Herunder kommer derfor redesign av ledernes integrerte møter (business reviewer).
 • Prosjektporteføljestyring.
 • Personlig effektivitet gjennom metoden Getting Things Done (Dave Allen).

I denne modulen planlegges det et foredrag av en ekstern ressursperson. Innholdet er knyttet flere av punktene over.

Kursdeltakerne har frivillig "hjemmelekse" til denne samlingen.

En oversikt over verktøyene som  inngår finnes lenger ned på siden.

Kursholdere

Sven H. Danielsen
Daglig leder Aksena
Sven-Danielsen-lite
Henning Bakken
Senior rådgiver
Henning Bakken
Dag Espen Tegdal
Kongsberggruppen/KDA
Dag-Espen-Tegdal-lite

Praktisk informasjon

Kurset gjennomføres på Clarion Collection Tollboden Hotell, Drammen. Hotellet ligger mindre enn 5 minutters gange fra togstasjonen der også flytoget stopper.

2 uker før kursstart får du tilsendt agenda og informasjon om booking av hotellrom (dersom du har behov for overnatting). Du kan selvfølgelig booke rom tidligere om du ønsker det.

Om tidspunkter for gjennomføring:

 • Oppstart første dag, hver modul: kl. 10.00
 • Avslutning første dag, hver modul: kl. 17.00
 • Oppstart øvrige dager: kl. 08.30
 • Avslutning siste dag, hver modul: kl. 15.00
 • Avslutning øvrige dager: kl. 16.00 

drammen

Oversikt og verktøy om metoder i kurset

 • Hoshin Kanri
 • Catchball prinsippet
 • Grunnverdier og Lean-ledelsesprinsipper
 • Prosjektporteføljestyring
 • Kapitalmodellbeskrivelse av virksomheten
 • Balansert Målstyring
 • Prosessledelse (BPM)
 • Enterprise process model og Porters Value Chain
 • Verdistrømsledelse
 • A3-problemløsning og 8D
 • Integrerte kontinuerlige forbedringsprosesser for ledergruppe, operations, avdelinger og team
 • 5S
 • Forebyggende vedlikehold (TPM)
 • OEE og NEE
 • Raske omstillinger ved hjelp av SMED
 • Kontekstdiagram
 • Six Sigma DMAIC - roadmap og storyboard
 • Fremdriftsplan (Gantt-diagram)
 • Kommunikasjonsplan
 • Brainwriting
 • Problembeskrivelsen
 • Prioriteringsverktøy
 • Voice of the customer tilnærming
 • Prosesskartlegging.
 • Verdistrømskartlegging
 • Spagettidiagram
 • Fiskebeinsdiagram og 5 x hvorfor
 • Risikoanalyse vha. ROS og FMEA
 • Fordelinger, variable, parametre
 • Konfidensintervall
 • Histogram
 • Korrelasjon 
 • Scatterdiagram
 • Paretodiagram
 • Tidsstudier av data (control charts - SPC)
 • Introduksjon til hypotesetesting
 • Introduksjon til lineær regresjonsanalyse
 • Introduksjon til forsøksdesign
 • Introduksjon til måling av produkt- og prosessytelse (capability analysis)
 • Introduksjon til målesystemverifikasjon inklusive MSA

 

Fokus på ferdigheter gjennom øving og repetisjon

Kursmodulene er lagt opp slik at metode og verktøy i utstrakt grad trenes gjennom praktiske gruppeoppgaver. Resultatene av gruppearbeidene presenteres og diskuteres. Vi bruker flipover, brunpapir, tusj og vegger.

Deltakerne skal etter hver modul anvende den nye ”teorien” på sine egne prosjekter (se neste punkt). Deltakernes egne prosjekter presenteres og diskuteres i hver samling. Hensikten er å dele erfaringer med anvendelse av metode og verktøy.

Eget prosjekt

For å få best mulig avkasting på investeringen i Black Belt utdannelsen anbefaler vi at du gjennomfører et Six Sigma forbedringsprosjekt i tilknytning til utdannelsen. Mange av kursets øvinger vil da kunne gjennomføres på egen problemstilling og du vil kunne få verdifulle synspunkter fra kursholder og øvrige kursdeltakere.

TO DIPLOMER

Diplom 1, for deltakelse. For å få dette diplomet må du ha deltatt på alle samlinger og minst 13 av 16 kursdager.

Diplom 2, for deltakelse og godkjent gjennomføring av forbedringsprosjekt. Dette har samme krav som for diplom 1, men i tillegg skal du ha gjennomført et godkjent Six Sigma forbedringsprosjekt innen 12 måneder etter kurs slutt. Prosjektet anses som godkjent dersom prosjekteier har godkjent prosjektet og Aksena har godkjent tilnærmingen, verktøybruk og dokumentasjonen.

Kursmaterialet

Følgende er inkludert i kurset:
 • Boken Produser resultater! Bok 1, fremragende forbedringsprosjekter vha. Six Sigma
 • Boken Produser resultater! Bok 2, fremragende Lean-strukturer for kontroll og kontinuerlig forbedring
 • Boken Produser resultater! Bok 3, fremragende utvikling og implementering av av strategiske handlingsplaner
 • Kompendier med kopier av presentert materiale
 • Visualisert fremgangsmåte for 6S-prosjektmetodikk (roadmap)
 • Omfattende mal for dokumentasjon av prosjektresultater
 • A3-maler for prosjektdokumentasjon og problemløsning
 • A3-målstyringsmal
 • A3-strategisk handlingsplan
 • Diverse elektroniske verktøymaler: FMEA, kriteriematrise, løsningsvalgmatrise, 5S sjekklister og prosjektcharter

Relevant litteratur

Cover-bok-1-768x1097

Cover-bok-2-768x1097

Cover-bok-3-768x1097

 

 

 

 

 

 

Hva kan vi hjelpe deg med?

Ønsker du å delta på kurset?

Fyll ut skjemaet for å melde deg på og du vil motta mer informasjon når det nærmer seg.

It's time to start investing in yourself

Vil du vite mer om intern forretningsutvikling
- ta en titt på vår blogg og få inspirasjon til å kontakte oss.

Besøk bloggen